Cmentarze komunalne w Gminie Debrzno

UCHWAŁA NR 42.LII.2017
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE
z dnia 10 lipca 2017 r.
w sprawie ustalenia cen i opłat na cmentarzach komunalnych Miasta i Gminy Debrzno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r.,
poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 ) oraz art. 4 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.
o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.) Rada Miejska w Debrznie uchwala, co
następuje :
§ 1. Ustala się wysokość opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Miasta i Gminy Debrzno
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno oraz Dyrektorowi Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie.
§ 3. Uchyla sie uchwałę nr 38.LI.2017 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie
ustalenia cen opłat na cmentarzach komunalnych Miasta i Gminy Debrzno
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Debrznie
Zdzisław Józef Marek
DZIENNIK URZEDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Gdansk, dnia poniedziałek, 24 lipca 2017 r.
Poz. 2751
Załącznik do Uchwały Nr 42.LII.2017
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 10 lipca 2017 r.
Ceny usług pogrzebowych
L.p. Ceny usług Opłata
I. Opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego na terenie cmentarzy komunalnych na 20 lat
do wykonania pierwszego pochówku dla trumny ze zwłokami lub szczątkami ludzkimi
oraz urn
1. Grób zwykły ziemny jednomiejscowy dla dziecka 125,00
2. Grób zwykły ziemny jednomiejscowy 325,00
3. Grób zwykły ziemny rodzinny / wielomiejscowy/ > 2 osoby / dotyczy nowego pochówku
szczątków ludzkich i urn / , obejmujący 1 działkę 750,00
4. Grób ziemny głębinowy dwumiejscowy / w pionie / 485,00
5. Grób ziemny rodzinny dwumiejscowy / w poziomie / z rezerwacją jednego miejsca 750,00
6. Grób ziemny urnowy 125,00
7. Grób murowany jednomiejscowy - na 50 lat 650,00
8. Grób murowany – dwumiejscowy w pionie - na 50 lat 1500,00
9. Rezerwacja miejsca inna niż w pkt 5 lub następna na grób do 20 lat. 260,00
II. Opłata przedłużająca zachowanie istniejącego grobu na dalsze lata po upływie 20-letniego okresu
nienaruszalności na następny 10 / 50% stawki / lub 20 letni okres. Opłata ta nie jest rezerwacją
miejsca grzebalnego
10. Zwłykły ziemny jednomiejscowy dla dziecka 125,00
11. Zwykły jednomiejscowy 325,00
12. Ziemny głębinowy dwumiejscowy / w pionie / 325,00
13. Ziemny urnowy 125,00
14. Wznowienie rezerwacja na 20 lat. 260,00
15. Stawki opłat za udostępnienie miejsca przy dochowaniu trumny, urny, szczątków ludzkich
do istniejącego grobu ziemnego stanowi równowartość 1/20 opłaty obowiązującej za dany rodzaj
grobu, a określonej w pkt 1-8 za 1 pełny rok. Oplata ustalana będzie iloczynem różnicy pomiędzy
datą upływu 20 letniej nienaruszalności grobu, a datą upływu terminu zachowania istniejącego
grobu wynikającej z dokonanej uprzednio opłaty. Oplata za udostępnienie miejsca przy
dochowaniu trumny, urny, szczątków ludzkich do istniejącego grobu stanowi przedłużenie
terminu dysponowania grobem ponad okres ustalony przy dokonywaniu pierwszego pochówku.
16. Korzystanie z domu pogrzebowego
a) za pierwszą dobę
b) za każdą następną dobę
110,00
70,00
17. Opłata administracyjna
a) za czynności administracyjne i terenowe związane z pochówkiem wykonywanym przez
firmę inną niż administrator cmentarza
b) opłata administracyjna
200,00
25,00
18. Wjazd na cmentarz 40,00
Ceny powyższe są cenami netto do których należy doliczyć podatek VAT wg stawek
obowiązujących w danym czasie .
Dziennik Urzedowy Województwa Pomorskiego – 2 – Poz. 2751