Cmentarze komunalne w Gminie Debrzno

Zarządzenie Nr 175.779.2017

 

Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno

z dnia 10 października 2017 roku

 

 

w sprawie  wprowadzenia Regulaminu Porządkowego dla Cmentarzy      

 

                   Komunalnych na terenie Miasta i Gminy Debrzno.

 

 

   Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 roku , poz. 912 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1

Wprowadzam Regulamin Porządkowy dla Cmentarzy Komunalnych  na terenie Miasta i Gminy Debrzno, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

 Wykonanie zarządzenia powierzam Zarządcy Cmentarzy Komunalnych - Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie.

§ 3

 Zobowiązuję Zarządcę do umieszczenia Regulaminu na terenie cmentarzy komunalnych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał. do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno

Nr 175.779.2017 z dnia 10  października 2017 r.

 

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z CMENTARZY KOMUNALNYCH

NA TERENIE MIASTA I GMINY DEBRZNO

 

 

 

     Na podstawie Ustawy z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach  i chowaniu zmarłych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku , poz. 912  z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7.03.2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. z 2008 r. Nr 48, poz. 284 z późn. zm.) ustala się niniejszy regulamin :

 

§ 1

Cmentarz jest miejscem pochówku osób zmarłych bez względu na ich narodowość, wyznanie, światopogląd i pochodzenie społeczne.

§ 2

Na cmentarzu urządza się groby ziemne, groby murowane pojedyncze, groby murowane  rodzinne.

§ 3

1.   Za korzystanie z cmentarza wnosi się opłaty zgodnie z cennikiem ustalonym na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach.

2.   Opłaty wnosi się u zarządcy.

3.   Wymiar grobu musi być zgodny z wymiarami wg poniższego zestawienia:

 

RODZAJ GROBU

WYMIARY

(długość x szerokość x głębokość) w m

Pojedynczy – dziecko do lat 6

1,2 x 0,6 x 1,2

Pozostałe pojedyncze

2,0 x 1,0 x 1,7

Pojedynczy w którym składa się urnę

0,5 x 0,5 x 0,7

Murowany pojedynczy, murowany  wielournowy

2,2 x 0,8 x 0,8

Murowany pojedynczy w którym składa się urnę

0,5 x 0,5 x 0,7

Rodzinny ziemny

2,0 x 1,8 (0,8 m + 0,2 m + 0,8 m) niezależnie od głębokości grobu

Rodzinny murowany

2,2 x 0,8 x 0,8 + 0,06 m betonu pomiędzy komorami

 

 

4.    Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nie przekraczających granic powierzchni grobu.

 

 

5.   Zabronione jest podwyższanie fundamentów grobów i opasek ponad powierzchnię kwatery pod rygorem rozbiórki na koszt wykonawcy.

§ 4

1.   Grób nie może być użyty do ponownego pochówku przed upływem 20 lat od daty pogrzebu, oprócz pojedynczego głębinowego. Jeśli przed upływem tego okresu rodzina zmarłego nie wniesie opłaty za następne dwadzieścia lat, zarząd cmentarza ma prawo grób przekopać i użyć go do pochowania innej osoby.

2.   Po upływie lat 20 ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę, przewidzianą za pochowanie zwłok.  Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych lat 20 i może być odnowione.

3.   Osobie, która mimo upływu terminu 20 lat nie zgłosiła zastrzeżenia i nie wniosła odpowiedniej opłaty, nie przysługuje roszczenie o przywrócenie posiadania miejsca oddanego przez  zarząd cmentarza z przeznaczeniem na grób kogoś innego, chociażby nadal stale odwiedzała grób i utrzymywała go w należytym stanie.

4.   Jeśli po upływie 20 lat od chwili pochowania i po upływie rocznej karencji nie zgłosi się nikt, miejsce tego grobu przechodzi do dyspozycji zarządu cmentarza, celem dokonania  następnych pochówków.

5.   Likwidacja grobu winna być poprzedzona informacją umieszczoną na grobie co najmniej 3 miesiące przed terminem likwidacji. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.

§ 5

       Wjazd na cmentarz może nastąpić wyłącznie po opłaceniu w administracji Cmentarza   aktualnej opłaty – nie dotyczy karawanu do przewozu zwłok.

§ 6

Za opiekę i estetyczny wygląd grobu i najbliższego otoczenia, w tym odchwaszczanie odpowiada rodzina zmarłego, jak również za zarezerwowane miejsce z przeznaczeniem na grób ziemny lub grobowiec. 

§ 7

Na terenie cmentarza zabrania się:

1.      zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,

2.      składowania wszelkiego rodzaju odpadów i nieczystości w miejscach do tego nie przeznaczonych.  Nieczystości składamy w miejscu do tego wyznaczonym, a temu celowi służą  wyłącznie ustawione na cmentarzu pojemniki na śmieci względnie murowane śmietniki.

3.      niszczenia zieleni, urządzeń cmentarnych, nagrobków, zaśmiecania terenu cmentarzy itp.,

4.      przebywania w stanie nietrzeźwym i spożywania alkoholu,

5.      wprowadzania zwierząt,

6.      prowadzenia działalności handlowej bez zgody zarządcy.

7.      wjazdu pojazdami mechanicznymi  bez zgody Zarządcy cmentarza,

8.      stawiania ławek, ogrodzeń i utwardzania przejść, sadzenia lub wycinania drzew, przemieszczania mogił i nagrobków lub ogrodzeń bez uzgodnienia z Zarządcą.

9.      palenia tytoniu na cmentarzu.

10. prowadzenia akwizycji i reklamy, rozkładania wizytówek na grobach itp.,

11. umieszczania napisów, plansz, reklam na terenie i w obrębie cmentarzy bez uzyskania zgody zarządzającego

§ 8

      Wszelkie sprawy związane z korzystaniem z Cmentarza Komunalnego należy zgłaszać w administracji Cmentarza w godzinach od 7.00 do 15.00 w Debrznie przy ul. Wojska Polskiego 12.

§ 9

    Wszelkie place i groby samowolnie zarezerwowane lub przywłaszczone pozostają w dyspozycji Zarządcy cmentarza.

§ 10

1.      Należy uzyskać zgodę Zarządcy cmentarza na wszelkie prace prowadzone w obrębie cmentarza, np.:

-  pogrzeb,

-  ekshumację zwłok bądź przeniesienie do innego grobu,

-  budowę grobów murowanych

-  budowę nowego pomnika, remont pomnika, np.: naprawa bądź wymiana płyty, tablicy itp.

2.      Prace budowlane i remontowe wolno prowadzić w dni powszednie w porozumieniu z Zarządcą.

3.      Zarządca cmentarza dokonuje odbioru prac wyszczególnionych powyżej.

4.      Obowiązkiem wykonawcy prac jest wywóz gruzu, ziemi i innych pozostałości po robotach ziemnych i budowlanych, a także naprawianie wszystkich powstałych w wyniku prac, szkód oraz przywrócenia otoczenia do stanu poprzedniego.

 

§ 11

    Miejsce pochówku po ekshumacji związanej z przeniesieniem zwłok na inne miejsce spoczynku pozostaje w dyspozycji Zarządcy cmentarza. 

§ 12

Zarządca cmentarza nie odpowiada za:

1) skradzione kwiaty i inne przedmioty oraz za szkody powstałe na grobach na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży, aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.

2)   zniszczone pomniki lub ławki oraz za uszkodzone utwardzenia przejść.

§ 13

1.      Osoby nie przestrzegające postanowień regulaminu mogą być zobowiązane przez Zarządcę Cmentarza do opuszczenia tego terenu.

2.      Przyjęcie opłaty za grób po terminie określonym w § 4 ust. 2 wymaga zgody Zarządcy Cmentarza i uiszczenia opłaty za nieterminowe opłacenie miejsca grzebalnego.

§ 14

     Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarzu następuje po przedstawieniu przez osobę zainteresowaną wymaganych dokumentów, w tym przede wszystkim karty zgonu zawierającej adnotację Urzędu Stanu Cywilnego o zarejestrowaniu zgonu. W przypadkach, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo, wymagane jest ponadto zezwolenie uprawnionego organu  na pochowanie zwłok.

§ 15

     W wypadku przyjęcia do pochowania zwłok osoby zmarłej poza granicami kraju, wszelkie dokumenty niezbędne do pochowania, a wystawione w języku obcym, winny być przedłożone wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

§ 16

Zgłoszenia pogrzebu dokonuje rodzina osoby zmarłej lub uprawniona instytucja - organ w biurze Zarządcy cmentarza na podstawie przedłożonej karty zgonu.

§ 17

    Miejsca rezerwowe (zarówno zabudowane jak i niezabudowane) winny być oznakowane w sposób ustalony przez Zarządcę Cmentarza i na zasadach z nim uzgodnionych.

§ 18

     Zarządca nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za pracowników innych firm prowadzących roboty na cmentarzu.

§ 19

1.      Dom przedpogrzebowy  w Debrznie przeznaczony jest do:

1)  przechowywania zwłok,

2)  przygotowania ceremonii pogrzebowych.

2.      Zwłoki przyjmowane są przez całą dobę.

3.      Przyjęcie do domu przedpogrzebowego zmarłych następuje:

1)  w trumnie lub kapsule,

2) zwłoki z wypadków przyjmowane są na podstawie wniosku prokuratury lub policji. Zwłoki muszą być odpowiednio zabezpieczone.

§ 20

   W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ma zastosowanie Ustawa z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach  i chowaniu zmarłych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku ,  poz. 912 z późn. zm.)